คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • สามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้หรือไม่

  ได้ คุณสามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด โดยงวดแรกจะชำระเมื่อเริ่มเรียน และงวดที่สองจะต้องชำระเมื่อผู้เรียนเรียนไปได้ 1 ใน 3 ของคอร์สเรียน

 • กลุ่มที่เลือกเรียนได้คือ:
  1. วันจันทร์ พุธ ศุกร์
  2. วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์
  3. วันเสาร์ และ อาทิตย์

 • ที่สถาบัน HOSS เราให้ความสำคัญกับการฝึกเข้าสังคม ถ้าคุณแยกกลุ่มเรียนอิสระ ลูกของคุณจะไม่มีเพื่อนเรียนด้วย

 • ในหนึ่งกลุ่มจะมีเด็กแค่ 2-3 คน เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ในขณะเดียวกัน
  การได้เรียนรู้กับเพื่อนที่สนิทใกล้ชิดกันก็ทำให้บทเรียนสนุกสนานขึ้น

 • เงินที่ชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนได้ แต่ผู้ปกครองสามารถพักปิดเทอมหรือเว้นช่วงการเรียนได้

 • เด็กสามารถมีปิดเทอมหรือเว้นช่วงการเรียนได้ 7 วันต่อคอร์สเรียน 32 คลาส ดังนั้น ในคอร์สเรียน 64 คลาสจะมีปิดเทอมได้ 2 ครั้ง และในคอร์สเรียน 96 คลาสจะมีปิดเทอมได้ 4 ครั้ง

 • เราไม่อนุญาตให้มีการหยุดเรียนเป็นครั้งคราว เพราะจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กทั้งกลุ่มลดลง เมื่อเด็กขาดเรียนจะถือว่าคอร์สเรียนนั้นยุติลง โดยคลาสเรียนทั้งหมดที่ขาดไปจะมีการสอนชดเชยให้เมื่อมีการสมัครคอร์สเรียนใหม่

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ 32 คลาสขึ้นไป

 • คุณจะได้รับรายงานความก้าวหน้าในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยแสดงผลการติดตาม 19 ตัวแปรหลักในการเรียนรู้ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นอย่างละเอียดจากครูผู้สอนเกี่ยวกับพัฒนาการในระหว่างการทำกิจกรรมและโอกาสในการพัฒนาต่อยอด รายงานนี้จะถูกส่งให้เมื่อเรียนจบ 18 คลาส พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพูดคุยกับครูผู้สอนได้หากต้องการทราบผลตอบรับที่เฉพาะเจาะจงขึ้น

 • ครูทุกคนเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกเพื่อสอนหลักสูตรของ HOSS ผ่านห้องเรียนออนไลน์ (Live Class) และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ครูทุกคนเป็นผู้มีใจรักในการสอนเป็นอย่างยิ่ง

 • หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อถ่ายทอด Missing Skills หรือทักษะที่ถูกมองข้ามในการเรียนการสอนในโรงเรียน และเพื่อให้เป็นห้องเรียนออนไลน์ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน