SSD COURSE

ทักษะ Soft Skills

ในการดำรงชีวิต

(สำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี)

ทดลองเรียนฟรี!

ทักษะ Soft Skills

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ทักษะ Soft Skills ช่วยให้ผู้คนสื่อสารกันได้ดีขึ้น การทำงานร่วมกันเป็นทีม, การบริหารจัดการเวลา, การคิดเชิงวิพากษ์, การสื่อสาร, ความอดทน และพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง เหล่านี้คือตัวอย่างของทักษะ Soft Skills ซึ่งหากปลูกฝังทักษะเหล่านี้ตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้เด็กปรับตัวเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียน หรือในโลกการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจก็ยังเป็นทักษะสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำและผู้ร่วมทีมที่ดีในอนาคต

ทักษะ Soft Skills จะช่วยเสริมและเติมเต็ม Hard Skills ที่เรียนรู้จากโรงเรียน

ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมให้ความสำคัญกับ Hard Skills เพราะทักษะเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก อย่างไรก็ตาม สำหรับโลกในปัจจุบันนี้ Soft Skills ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ที่ HOSS เราเรียกว่า "The Missing Skills”

GO GLOBAL!

เปิดประตูสู่โลกกว้างในยุคโลกาภิวัฒน์

การก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ได้เชื่อมโยงผู้คนที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมอันหลากหลายจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน ที่สถาบัน House of Soft Skills Thailand (HOSS) แห่งนี้ บุตรหลานของท่านจะได้รับโอกาสในการฝึกทักษะการปรับตัวที่ดีขึ้นในทุกสภาพสังคมและวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น บุตรหลานของท่านจะมีความมั่นใจในตนเอง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความเคารพในทุกวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาที่แตกต่างกัน

Soft Skills จะช่วยเสริมและเติมเต็ม Hard Skills ที่เรียนรู้จากโรงเรียน

การเรียนรู้ภาษาหนึ่งเป็นชุดความรู้-ความสามารถ (Skillset) ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ช่วยให้เราสื่อสารและทำความเข้าใจได้มากขึ้น การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในปัจจุบันถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรมี เช่นเดียวกับทักษะ Soft Skills อื่นๆ การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้บุตรหลานของท่านสามารถตัดสินใจและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้

Soft Skills Development (SSD)

สำรองที่นั่งเพื่อทดลองเรียนฟรี

ด่วน! จำนวนจำกัด!

หากต้องการความก้าวหน้าในอนาคต ทักษะหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ประสบความสำเร็จคือ ความสามารถในการรับมือกับผู้คน
ในโลกที่ทักษะการทำงานอาชีพต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว Soft Skills คือหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เราพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็ก
SSD GOLD
Fluent English Communicator
สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว
32 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ภาษากายและความคิดสร้างสรรค์
 • สร้างบุคลิกภาพ
 • สร้างความมั่นใจในเวทีสาธารณะ

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
ประกาศนียบัตร
"Fluent English Communicator"
(เมื่อเรียนครบ 32 ชม. นร.จะมีโอกาสได้สอบเพื่อจะไดรับ้ใบประกาศนียบัตร)

SSD SILVER
Confident Public Performer
แสดงความสามารถอย่างมั่นใจ
64 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • ทักษะการเอาใจใส่สังคม และผู้คน
 • การขจัดความประหม่าและการแก้ปัญหา
 • บทเรียนชีวิต

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
ประกาศนียบัตร
"Confident Public Performer"
(เมื่อเรียนครบ 64 ชม. นร.จะมีโอกาสได้สอบเพื่อจะไดรับ้ใบประกาศนียบัตรใบที่ 2)

SSD PLATINUM
Star Achiever
ผู้ประสบความสำเร็จ
96 คลาส (ชม.)
ทักษะที่ได้รับ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาสมองและกระตุ้นจินตนาการ
 • ใช้ภาษาอังกฤษถูกหลักไวยากรณ์
 • กฎแห่งความสำเร็จ

สิ่งที่ได้รับ
รายงานผลการเรียนทุก 16 ชม. การเรียน
ประกาศนียบัตร
"Star Achiever"
(เมื่อเรียนครบ 64 ชม. นร.จะมีโอกาสได้สอบเพื่อจะไดรับ้ใบประกาศนียบัตรใบที่ 3)

สอบถามค่าเล่าเรียนกรุณาติดต่อผ่าน Line = @hossthailand (มี@)


เพิ่มเพื่อนเพื่อลงทะเบียนเรียน